VERKOOPVOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN

Opal’Inn Het hotel biedt aan haar klanten,
42 gerenoveerde kamers.

1. Inleiding

OPAL’INN // SAS BARPADEL beheert de website www.hotel-opalinn.com, een site voor het boeken van een hotelkamer.
Via de site kunnen kamers geboekt worden.
De boeking kan ook gebeuren via mobiele diensten (mobiele websites en applicaties).
Ook andere prestaties kunnen via de site www.hotel-opalinn.com geboekt worden. De boeking gebeurt rechtstreeks tussen de klant en het hotel.
De klant verklaart dat hij alle noodzakelijke informatie van het hotel ontvangen heeft via de site www.hotel-opalinn.com.
Elke boeking via de website www.hotel-opalinn.com of de mobiele diensten veronderstelt de raadpleging en volledige aanvaarding zonder enig voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden van het geboekte tarief.
Het akkoord van de klant omtrent onderhavige algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden van het geboekte tarief wordt gevraagd tijdens de reservatie; reserveren is niet mogelijk zonder dit akkoord.
De klant beschikt over de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden te bewaren en bij te werken door gebruik te maken van de standaardfuncties van zijn browser of computer.
De site vermeldt volgende informatie:
De wettelijke bepalingen waardoor het hotel geïdentificeerd kan worden en die het volgende vermelden: handelsnaam, adres van vestiging, e-mailadres, telefoonnummer, maatschappelijke zetel en individueel identificatienummer voor de belasting over de toegevoegde waarde;
de belangrijkste kenmerken van de aangeboden kamers;
de extra aangeboden prestaties;
de prijzen;
de betalingsmodaliteiten;
de algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopsvoorwaarden van het geboekte tarief;
de geldigheidsduur van het aanbod en de prijs;
in voorkomend geval de minimale duur van het voorgestelde contract.
De klant verklaart voor de bestelling van diensten dat de reservatie van deze diensten voor persoonlijk gebruik dient.
Als consument beschikt de klant over specifieke rechten die in het geding komen wanneer de geboekte diensten niet voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden.
Alle toegankelijke informatie op de website www.hotel-opalinn.com staat vermeld in het Frans en andere vreemde talen.
De klant verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn en zich dus rechtsgeldig tot onderhavige algemene voorwaarden te kunnen verbinden.

2. Definities

In deze voorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

“Bevestiging van de reservatie”: virtueel document dat de eigenschappen van de diensten overloopt die de klant geboekt heeft via internet en waar hij eventueel zijn creditcardnummer kan invullen in het kader van een vooruitbetaling of garantie.  Wanneer de klant de bevestiging van de reservatie aanvaardt, houdt dit voor hem een contractuele verbintenis in.

“Klant”: natuurlijke persoon die handelt uit persoonlijke of professionele behoeften maar zonder verband met horeca-activiteiten.

“Elektronische post”: elke boodschap in geschreven of gesproken vorm, met geluid of beelden, die verstuurd is vanaf een publiek communicatienetwerk en opgeslagen wordt op de server van het netwerk of eindapparatuur van de bestemmeling totdat hij deze boodschap aanneemt.

“Reservatieaanvraag”: aanvraag voor het boeken van hotelkamers ingediend door de klant via de mobiele diensten of het internet.

“Partners”: leveranciers van diensten, voornamelijk touroperators, autoverhuurbedrijven, leveranciers van trein- en vliegtuigtickets.

“Online reservatie”: reservatie van hotelkamers via de virtuele reservatiebon op het webadres www.hotel-opalinn.com.

“Dienst”: reservatie van hotelkamers waarvan de belangrijkste eigenschappen voorgesteld worden op de website www.hotel-opalinn.com.

“Mobiele diensten”: geheel van diensten en protocollen waarmee mobiele eindapparatuur aangesloten kan worden op het internet en voornamelijk hoteldiensten geraadpleegd en gereserveerd kunnen worden.

“Website”: elektronische dienst op het internet beheerd door OPAL’INN onder het webadres www.hotel-opalinn.com.

3. Voorwerp

Onderhavige algemene voorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de reservatie op afstand van diensten die SAS BARPADEL aanbiedt op haar website www.hotel-opalinn.com.
Ze beheersen alle fasen die noodzakelijk zijn voor de reservatie en opvolging van de reservatie tussen de contracterende partijen.
De klant erkent de kennisname en aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en verkoopsvoorwaarden van het gereserveerde tarief die toegankelijk zijn op de website www.hotel-opalinn.com

4. Toepassingsgebied

1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties die gesloten worden via het internet.

5. Duur

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de volledige duur dat de diensten online staan op de website www.hotel-opalinn.com.
SAS BARPADEL behoudt zich het recht voor om, zonder opzegging noch vergoeding, de website www.hotel-opalinn.com of de ruimte voor online reservaties tijdelijk of definitief af te sluiten.
SAS BARPADEL is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard die kan voortvloeien uit deze wijzigingen en/of de tijdelijke onbeschikbaarheid of definitieve sluiting van de volledige of gedeeltelijke site of van de diensten die eraan gekoppeld zijn zoals de ruimte voor online reservaties.

6. Reservatie

De klant kiest de diensten voorgesteld op de site.
De klant erkent kennis genomen te hebben van de aard, bestemming en reservatiemodaliteiten van de diensten beschikbaar op de website en de noodzakelijke en/of aanvullende informatie gevraagd en verkregen te hebben om de reservatie met volledige kennis van zaken te kunnen uitvoeren.
Elke afzonderlijke klant kan op de site www.hotel-opalinn.com maximaal drie (3) kamers per reservatie boeken. Bij reservaties voor businessorganisaties, vergaderingen, seminaries … neemt u direct telefonisch contact op met het hotel.
Enkel de klant is verantwoordelijk voor de keuze van diensten en hoe deze afgestemd zijn op zijn behoeften, zodat de verantwoordelijkheid niet bij SAS BARPADEL gezocht kan worden.
De reservatie is geacht aanvaard te zijn door de klant na afloop van de reservatieprocedure.

7. Reservatieprocedure

Reservaties door de klant gebeuren via een virtuele reservatiebon op de website www.hotel-opalinn.com of via een reservatieaanvraag via de mobiele diensten.
De reservatie is geacht volbracht te zijn vanaf ontvangst van de bon of aanvraag voor reservatie bij SAS BARPADEL of bij de online voorafbetaling via bankkaart.
De klant verbindt zich ertoe voorafgaand aan elke reservatie alle gegevens in te vullen die gevraagd worden op de bon of aanvraag voor reservatie.
De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de doorgegeven informatie.
De procedure voor reservatie omvat voornamelijk de volgende stappen:
stap 1: zoektocht naar een hotel en kiezen van de kamer en het tarief;
stap 2: selectie van, in voorkomend geval, één of meerdere aanvullende prestaties;
stap 3: controle van de reservatiedetails, totale prijs, geldende verkoopsvoorwaarden en eventuele bijstellingen van de keuze (kamer, tarief, aanvullende prestatie), enkel bij een online reservatie;
stap 4: invullen van de gegevens van de klant;
stap 5: raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopsvoorwaarden van het gereserveerde tarief;
stap 6: goedkeuring van de reservatie door de klant.

8. Ontvangstbewijs van de reservatie

1. De reservatie van de klant is het voorwerp van een ontvangstbewijs via elektronische post.

2. Bij een online reservatie wordt in het ontvangstbewijs via elektronische post het volgende overlopen: contractaanbieding, gereserveerde diensten, prijzen, verkoopsvoorwaarden omtrent het gekozen tarief goedgekeurd door de klant, informatie omtrent de dienst na verkoop en handelsgaranties en het adres van de verkoper waarbij de klant klacht kan indienen.

9. Klantendienst

Voor elke klacht omtrent uw hotelreservatie staat de directie u van dinsdag tot vrijdag van 9u tot 18u30 (Franse uren) ter beschikking op volgend telefoonnummer:

– tel: 03 21 32 15 15

Postadres:

Hotel Opal’Inn

168 Boulevard Sainte Beuve

62200 Boulogne-sur-Mer – FRANKRIJK

10. Annulering of wijziging door de klant

De klant wordt eraan herinnerd dat hij overeenkomstig artikel L. 121-20-4 van de Franse Consumentenwet niet over het herroepingsrecht beschikt voorzien in artikel L. 121-20 van de Franse Consumentenwet.
De verkoopsvoorwaarden van het gereserveerde tarief preciseren de modaliteiten voor annulering en/of wijziging van de reservatie.
Reservaties met voorafbetaling kunnen niet het voorwerp zijn van een wijziging en/of annulering. De vooraf betaalde bedragen of aanbetalingen kunnen niet het voorwerp zijn van een terugbetaling. Indien dit wel zo is, wordt dit vermeld in de verkoopsvoorwaarden van het tarief.
I
ndien de verkoopsvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toestaan:
– kan de annulering van de reservatie direct uitgevoerd worden op de website www.hotel-opalinn.com – kan de wijziging van de reservatie direct bij het hotel uitgevoerd worden. De telefoongegevens staan vermeld op de reservatiebevestiging die verstuurd wordt via de elektronische post.
Bij onderbreking van het verblijf, wordt de overeengekomen prijs volledig ingevorderd. Bij reservatie met voorafbetaling wordt geen enkele terugbetaling toegekend.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, moet de klant de kamer voor 12u verlaten op de laatste dag van de reservatie. Zo niet zal hem een extra overnachting aangerekend worden.

11. Verblijf in het hotel

In toepassing van de geldende reglementering in bepaalde landen, kan de klant bij aankomst in het hotel gevraagd worden om een politiefiche in te vullen. Hiervoor zal de klant gevraagd worden om een identiteitsbewijs voor te leggen zodat men kan controleren of hij al dan niet de politiefiche moet invullen.
Het hotel laat bepaalde dieren toe zolang deze aan de leiband of in een kooi worden gehouden in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw. Om hygiënische redenen worden er geen dieren toegelaten in de eetruimten.
De klant aanvaardt en verbindt zich ertoe de kamer als een goede huisvader te gebruiken. Elk gedrag dat indruist tegen de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat de hoteluitbater de klant
verzoekt het gebouw te verlaten zonder vergoeding of terugbetaling indien reeds een betaling werd uitgevoerd.
Het hotel beschikt over een Huisreglement dat bestemd is voor de klant. De klant aanvaardt en verbindt zich ertoe dit reglement te respecteren. Wanneer de klant een van de bepalingen van het Huisreglement niet naleeft, ziet de hoteluitbater zich genoodzaakt de klant te vragen het gebouw te verlaten zonder vergoeding of terugbetaling indien reeds een betaling werd uitgevoerd.
Het hotel biedt WIFI aan waarmee de klanten een internetverbinding kunnen maken. De klant verbindt zich ertoe dat hij de IT-middelen die het hotel ter beschikking stelt op geen enkele manier gebruikt voor reproductieve of representatieve doeleinden, het ter beschikking stellen van en de communicatie over werken die beschermd worden door auteursrechten of naburige rechten zoals teksten, beelden, foto’s, muziekwerken, audiovisuele werken, software en videogames, zonder de toestemming van de houders van het recht voorzien in boeken I en II van het Franse wetboek voor intellectuele eigendom wanneer deze toestemming vereist is. De klant moet zich houden aan het veiligheidsbeleid van de leverancier die toegang geeft tot het internet van het hotel, met inbegrip van de regels voor het gebruik van de beveiligingsmiddelen om het illegaal gebruik van IT-apparatuur [of een andere benaming gebruikt in het IT-charter van het bedrijf] te voorkomen en moet zich weerhouden van elke handeling die een inbreuk kan vormen op de doeltreffendheid van deze middelen. Indien de klant zich niet houdt aan de vermelde verplichtingen, kan hij het risico lopen aangeklaagd te worden voor namaak (artikel L.335-3 van het wetboek van intellectuele eigendom) en gesanctioneerd te worden met een boete van 300.000 euro en drie jaar gevangenis.

12. Garanties

SAS BARPADEL garandeert de conformiteit van de diensten, onder de omstandigheden vermeld in artikels L. 212-1 en s. van de Franse Consumentenwet.
De klant geniet een contractuele garantie afhankelijk van de aangeboden diensten.

13. Aansprakelijkheid

De foto’s op de site zijn niet contractueel bindend. Hoewel men geprobeerd heeft om met foto’s, grafische voorstellingen en teksten een zo goed mogelijk beeld te geven over het hotel en de diensten aangeboden tijdens het verblijf, kunnen er wijzigingen optreden voornamelijk door een andere meubilering of eventuele renovaties. De klant kan hieromtrent geen enkele klacht indienen.
SAS BARPADEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijke of slechte uitvoering van een reservatie wegens overmacht bij derden, de klant of partners zoals geen internetverbinding, geen toegang tot de website, indringing van buitenaf, een virus of een bank die de voorafbetaling niet toelaat.
SAS BARPADEL is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade die ontstaat door dergelijke voorvallen, voornamelijk exploitatieverlies door derden, de klant of partners.
De hyperlinks kunnen verwijzen naar andere sites dan die van SAS BARPADEL, die niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van en de aangeboden diensten op deze sites.
Elke reservatie of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om redenen die aan de klant te wijten zijn, kan leiden tot de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd elke burgerlijke of strafrechtelijke procedure tegen deze laatste.

14. Klachten

1. Klachten omtrent de onmogelijke of slechte uitvoering van de hoteldiensten moeten op straffe van verval schriftelijk meegedeeld worden aan SAS BARPADEL binnen de 24u van aankomst in het hotel bij het hotel zelf of de klantendienst waarvan de gegevens hierboven vermeld staan.

15. Prijzen

De prijzen van de gereserveerde diensten worden voorafgaand aan en tijdens de reservatie meegedeeld.
Onder de weergegeven prijzen vallen de kamer voor het aantal personen en de geselecteerde data.
De prijzen inclusief belastingen worden bevestigd aan de klant, in de handelsvaluta van het hotel, en zijn enkel geldig voor de duur vermeld op de site.
Wanneer de hotelrekening in een andere munt betaald wordt als diegene bevestigd op de reservatie zijn de wisselkosten ten laste van de klant.
Alle reservaties, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in de lokale munt van het hotel, behoudens bijzondere bepalingen die ter plaatse meegedeeld worden.
Tenzij anders vermeld, zijn extra prestaties (ontbijt, halfpension, vol pension, …) niet in de prijs inbegrepen.
De verblijfstaks, vermeld voor elk tarief, moet onmiddellijk ter plaatse betaald worden aan het hotel, behalve in geval van een online voorafbetaling waarbij dit bedrag inbegrepen kan zijn.
De prijzen zijn inclusief de toepasselijke btw op het moment van bestelling en elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief zal automatisch doorgerekend worden in de prijzen vermeld op de facturatiedatum.
Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen of heffingen opgelegd door de bevoegde overheden zullen automatisch doorgerekend worden in de prijzen vermeld op de facturatiedatum.
De omzetting in vreemde valuta wordt louter ter informatie gegeven en is niet contractueel bindend. Enkel de munt bevestigd bij uw reservatie wordt gegarandeerd aanvaard (wanneer deze munt verschilt van diegene die gebruikt wordt in het hotel, zijn de eventuele wisselkosten voor rekening van de klant).
Wanneer een tarief betaling in het hotel vereist bij aankomst of vertrek en de munt van de klant verschilt van diegene gebruikt in het hotel, kan het door het hotel aangerekende tarief verschillen van datgene meegedeeld bij de reservatie, rekening houdend met de mogelijke evolutie van de wisselkoers tussen de reservatiedatum en de verblijfsdata.
De tarieven kunnen vermeerderd worden met verschillende taksen afhankelijk van de stad/het land. De Klant verbindt zich ertoe de verschillende taksen en heffingen te betalen, zonder eender welke betwisting tegenover het hotel.

16. Betaling

De klant deelt zijn bankgegevens mee als borg voor de reservatie, behoudens bij speciale voorwaarden of tarieven, via bankkaart of kredietkaart (Visa, Mastercard) door rechtstreeks, in de hiertoe voorziene zone (invoer beveiligd via SSL-codering), het nummer van de kaart, zonder spaties tussen de cijfers, de geldigheidsdatum en het visuele cryptogram in te voeren voor een voorafbetaling via het betalingsplatform van Crédit Agricole.
De inhouding van de betaling gebeurt in het hotel tijdens het verblijf, behoudens bij speciale voorwaarden of tarieven waar de betaling onmiddellijk bij de reservatie ingehouden wordt (online voorafbetaling voor bepaalde tarieven). Deze voorafbetaling wordt als borg bestempeld. Bij een niet online voorafbetaald tarief kan het hotel de klant bij aankomst een borg of een debettoestemming voor zijn kredietkaart vragen om de betaling te garanderen van de sommen gekoppeld aan de prestaties en diensten verbruikt ter plaatse.
Bij een no show (niet geannuleerde reservatie – klant niet aanwezig) van een reservatie met bankkaartborg zal het hotel de klant, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, het bedrag van de eerste nacht inhouden op de bankkaart die vermeld werd bij de reservatie en het volledige verblijf annuleren.
SAS BARPADEL koos voor Crédit Agricole om de online betalingen via bankkaart te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt gecontroleerd. De bankkaart kan omwille van verschillende redenen geweigerd worden: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, limiet bereikt, invoerfout, … In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds en het hotel anderzijds om zijn reservatie en betaalwijze te bevestigen.
Wanneer de klant verschillende kamers boekt, maar wanneer voorafbetaling bijvoorbeeld slechts voor een enkele kamer nodig is, zal de betaalkaart gebruikt op het betalingsplatform dienen om de desbetreffende kamer via voorafbetaling te betalen, en zal de opgegeven betaalkaart dienen als borg voor de andere kamers.
Bij voorafbetaling omvat het bij de reservatie gedebiteerde bedrag het volgende: de prijs voor de overnachting, de verblijfstaksen gekoppeld aan de overnachting, de restaurantkosten wanneer ontbijt gekozen wordt, de restauranttaksen en alle andere extra prestaties gekozen door de klant (zoals vermeld in punt 15.6).
Bij een tarief onderworpen aan online voorafbetaling, wordt de vooraf gestorte som – de borg – gedebiteerd op het moment van de reservatie.

17. Eerbiediging van het privéleven

De gegevens die aan de klant gevraagd worden zijn noodzakelijk voor de behandeling van de bestelling en het versturen van informatie over de producten en diensten van het hotel. Deze worden meegedeeld aan de online dienstenleverancier. Bij gebrek aan inlichtingen kan BARPADEL SA de reservatie niet verwerken.
Behalve bij verzet door de klant, indien deze een hotelreservatie deed via de site www.hotel-opalinn.com, kan SAS BARPADEL hem via e-mail onder andere de nieuwsbrief, promotieaanbiedingen, een tevredenheidsenquête na zijn verblijf sturen.
De klant kan zich, kosteloos, verzetten tegen het feit dat zijn gegevens gebruikt worden voor prospectie of commerciële doeleinden.
De klant wordt op de hoogte gebracht dat alle verzamelde persoonlijke gegevens het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking die onder de verantwoordelijkheid vallen van SAS BARPADEL.
De verwerking van deze gegevens stelt SAS BARPADEL in staat om: te voldoen aan haar verplichtingen tegenover de klant; de klant te informeren over speciale aanbiedingen en elke nieuwe dienst die aangeboden wordt.
De klant kan op elk van de formulieren voor de inzameling van persoonlijke gegevens zien of het antwoord verplicht of vrijblijvend is aan de hand van een asterisk.
De klant geeft SAS BARPADEL toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dit verband houdt met handelingen die SAS BARPADEL moet stellen uit hoofde van onderhavige algemene voorwaarden.
In het bijzonder bij de online betaling moeten de bankgegevens van de klant door de leverancier van betalingsdiensten doorgegeven worden aan de bank van het hotel zodat het reservatiecontract uitgevoerd kan worden. De klant wordt gewaarschuwd dat deze gegevensoverdracht ook in andere landen kan gebeuren die geen afdoende bescherming van persoonlijke gegevens hebben zoals voorzien in de Franse wet betreffende informatica en vrijheden. Niettemin stemt de klant in met deze overdracht voor de uitvoering van zijn contract. Crédit Agricole heeft zich als professional geëngageerd t.o.v. SAS BARPADEL om alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de bescherming en naleving van de vertrouwelijkheid van de gegevens voor de voornoemde overdrachten.

18. Overeenkomst bewijskracht

De invoer van de vereiste bankinformatie, evenals de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden en de reservatiebon of -aanvraag, heeft de kracht van een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.
De informaticaregisters bewaard op de systemen van SAS BARPADEL worden in redelijk veilige omstandigheden bewaard en worden beschouwd als bewijzen van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.
De klant wordt geïnformeerd over het feit dan zijn IP-adres bewaard wordt op het moment van reservatie.

19. Overplaatsing

Bij onbeschikbaarheid van het gekozen hotel of in geval van overmacht, behoudt dit zich het recht voor de klant geheel of gedeeltelijk te laten overnachten in een hotel van een gelijkwaardige categorie voor gelijkaardige prestaties. Alle kosten betreffende overplaatsing blijven ten laste van het gekozen hotel dat onder geen enkel beding om de betaling van een bijkomende schadevergoeding verzocht kan worden.

20. Overmacht

In een geval van overmacht kan de klant SAS BARPADEL niet aansprakelijk of verantwoordelijk stellen voor het niet uitvoeren van zijn verplichtingen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toeval diegene die gewoonlijk door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en hoven als zodanig erkend worden.

21. Beslechting van geschillen

De klant wordt door het hotel gewezen op de mogelijkheid om, in geval van een betwisting m.b.t. onderhavige algemene voorwaarden, te opteren voor een gebruikelijke bemiddelingsprocedure of eender welke andere alternatieve wijze om geschillen te beslechten.
Na het hotel in gebreke te hebben gesteld en geprobeerd te hebben een regeling in der minne te treffen, kan de klant bij gebrek aan een dergelijke regeling na een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de ingebrekestelling, de Médiateur du Tourisme et du Voyage (Toerisme- en reisbemiddelaar) aanstellen.Médiation Tourisme Voyage BP 80303 75823 PARIS CEDEX 17 Website: www.mtv.travel

22. Toepasselijk recht

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door de Franse wet.
Dit geldt voor de grond- en vormvereisten.

23. Volledigheid

Onderhavige algemene voorwaarden, de verkoopsvoorwaarden van het tarief geboekt door de klant en de reservatiebon of -aanvraag bevatten alle verplichtingen van en tussen de partijen.
Geen enkele algemene of bijzondere voorwaarde meegedeeld door de klant kan opgenomen worden in onderhavige algemene voorwaarden.
De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vastleggen, zijn, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de reservatiebon of -aanvraag (waaronder de bijzondere voorwaarden van het geboekte tarief) en onderhavige algemene voorwaarden.
Wanneer de reservatiebon en de algemene voorwaarden elkaar tegenspreken, zijn enkel de bepalingen op de reservatiebon van toepassing voor de desbetreffende verplichting.

24. Ontwikkeling/wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden op het internet

Deze algemene verkoopsvoorwaarden op het internet kunnen op elk moment gewijzigd en/of aangevuld worden door SAS BARPADEL. In dit geval zal de nieuwe versie van de algemene verkoopsvoorwaarden online verschijnen. Van zodra deze nieuwe versie van de algemene verkoopsvoorwaarden online staat, zal deze automatisch voor alle klanten van toepassing zijn.

25. Bevoegdheidsbeding

Bij een geschil is enkel de handelsrechtbank van Boulogne-sur-Mer bevoegd, zelfs bij een kort geding, incidentele vordering of pluraliteit van verweerders of een honorering van garantie, ongeacht de wijze en betalingsmodaliteiten, zonder dat de jurisdictieclausules in de documenten van de koper de toepassing van onderhavige clausule kunnen hinderen.